Obchodní podmínky

Obch. podm.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. DEFINICE POJMŮ

Prodávající:BHCPRO s.r.o.

                IČ: 291 55 649

                se sídlem: Vranická 2356, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

                zapsaná v OR: C 204729 vedená u Městského soudu v Praze

Kupující: Kupující-spotřebitel či Kupující-nespotřebitel

Kupující-spotřebitel:fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Kupující-nespotřebitel:fyzická osoba v případě, kdy při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, přičemž za nákup zboží v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se rozumí označení fyzické osoby pomocí IČO, a právnická osoba; na kupujícího-nespotřebitele se nevztahuje právo ochrany spotřebitele

Internetový obchod: nternetový obchod, provozovaný na http://www.plotry.cz

Zboží: movitá věc, která je předmětem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

II.1.        Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu.

II.2.        Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující-spotřebitele a rozdílně pro kupující-nespotřebitele, kdy rozdílná práva a povinnosti kupujících jsou upravena a odlišena níže.

II.3.        Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu vztahů neupravenými těmito podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), a v případě kupujícího-spotřebitele se řídí též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

III.           UZAVŘENÍ SMLOUVY

III.1.      Je-li kupujícím-spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III.2.      Přijetí zboží kupujícím-nespotřebitelem od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující-nespotřebitel souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

III.3.      Ohledně zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku objednávky kupujícího, tedy jde o zboží „na objednávku“. V tomto případě vzniká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany prodejce. Prodejce tuto nemusí potvrdit, čímž nevzniká kupní smlouva, v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.

III.4.      Podmínkou pro platné uzavření smlouvy je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce pravdivě nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).

III.5.      Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (ust. § 1826 ObčZ).

III.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladech na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem, jako například telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci kupující odmítne požadovaným způsobem provést. 

III.7.      Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před dokončením objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit.

III.8.      Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 31 ObčZ. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 2920 ObčZ. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

III.9.      Kupující-nespotřebitel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 161 a násl. ObčZ. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem, musí obsahovat náležitosti kladené na obchodní listiny dle § 435 ObčZ.

III.10.  Kupující může provést storno či změnu objednávky zboží a to e-mailem na adresu obchod@plotry.cz či telefonicky na číslo +420 777 121 494 bezprostředně po zadání objednávky, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky.

III.11.  Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím-nespotřebiteli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Tento storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

IV.1.     Předmětem smlouvy je převod vlastnického práva ke zboží objednanému kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, které kupující kupuje za smluvně stanovenou kupní cenu.

IV.2.     Veškeré informace týkající se zboží jsou uváděny prodávajícím dle aktuálních a dostupných údajů od jeho dodavatelů. Ačkoli se prodávající vždy snaží tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádí pravidelně jejich kontrolu, nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit. Pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajícím ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním ověřit tyto údaje telefonicky, emailem, či jinou formou komunikace.

IV.3.     Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

IV.4.     Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.

IV.5.     Fotografie výrobků jsou pouze ilustrační povahy (např. rozdíl v barevném provedení) a nemusejí zcela odpovídat skutečnosti. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 1. MÍSTO PLNĚNÍ

V.1.       Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá objednané a zaplacené zboží dopravci (přepravci) k dopravě ke kupujícímu.

V.2.       Zboží dodávané prostřednictvím dopravce (přepravce) je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné. Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem pošty. Balík si pečlivě prohlédněte. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím dopravce (přepravce) na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V.3.       Po dobu prodlení kupujícího-nespotřebitele s převzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 2121 ObčZ. Kupující-nespotřebitel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží.

V.4.       Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 2161 ObčZ Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 2169 ObčZ. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ).

V.5.        Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady ve smyslu ust. § 2162 ObčZ u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. CENA A PLATBA

VI.1.     Ceny za zboží uvedené na internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši (k 1. 2. 2013 ve výši 21% resp 15%). Pro smluvní strany kupní smlouvy je závazná cena bez DPH; dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že prodávající upraví kupní cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takto změněnou kupní cenu. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

VI.2.     Ceny jsou platné ke dni objednání zboží a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Akční ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob nebo další aktualizace nabídky.

VI.3.     Kupní cena je uhrazena připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky v hotovosti či kartou  pracovníkovi přepravní firmy, tím také kupující nabývá vlastnické právo ke zboží.

VI.4.     V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající nebude schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. Prodávající buď vrátí přijatou kupní cenu kupujícímu dohodnutým způsobem, nebo mu na základě dohody dodá jiné vybrané zboží a rozdíl v částkách bude kompenzovat buď zasláním zboží dobírkou v hodnotě rozdílu částky, nebo vrácením přeplatku dohodnutým způsobem.

VI.5.     V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží kupujícím odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku činí 50% z uhrazené zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující-spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

VI.6.     Způsoby úhrady kupní ceny za objednané zboží: 

VI.6.1.         dobírkou (hotově či kartou při doručení / převzetí zboží)

VI.6.2.         bankovním převodem na účet prodávajícího

VI.7.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ObčZ se nepoužije.

VI.8.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

VII.         DODACÍ PODMÍNKY

VII.1.   Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V případě, že prodávající nebude schopen vybavit objednávku kupujícího, a to ať již zcela, nebo pouze zčásti, bude kupujícího neprodleně informovat emailem či telefonicky. Pokud kupujícího nebude možno kontaktovat, případně tento nebude reagovat týden a déle na telefonáty a emaily, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

VII.2.   Dodací lhůta pro dodání objednaného zboží počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (předáním informace kupujícímu o expedici zboží). V případě, že zboží má prodávající skladem, je toto odesláno nejdéle do 5 pracovních dní od přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem (viz definice dostupnosti níže), nebo je nebude možné odeslat do 15 pracovních dnů od přijetí objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 15 pracovních dní.

VII.2.1.       Skladem - zboží je dostupné na distribučním skladě.

VII.2.2.       Na objednání – zboží je dostupné pouze na objednávku. Kupující je do 10 pracovních dní od přijetí objednávky informován o termínu dodání. V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

VII.3.   Objednané plnění se stane nemožným, zejména když se objednané zboží již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, informuje prodávající kupujícího. Kupující má v daném případě právo odstoupit od uzavřené smlouvy v celém rozsahu. 

VII.4.   V případě zaslání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti PPL je účtován expediční poplatek 90Kč, při zasílání PPL na pracel shop 85,- pro objednávky do 2499Kč. Uvedené ceny již zahrnují DPH v zákonné výši (k 1. 2. 2013 ve výši 21%) a recyklační poplatek. U zásilek v ceně nad 2500Kč s DPH není účtovám poplatek za přepravu.  Při zvolení dobírkové částky je účtován poplatek 30Kč. V případě zaslání zboží v ceně do 5000Kč prostřednictvím kurýrní společnosti PPL- SK connect na dobírku je účtován expediční poplatek 290Kč. U zásilek v ceně nad 5000Kč s DPH není účtovám poplatek za přepravu ani dobírku. 

VII.5.   Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, zasílá prodávající znova pouze na vyžádání kupujícího. Při opětovném zaslání zásilky prodávající vždy účtuje expediční náklady, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jiným způsobem. Převzetím zboží a úhradou kupní ceny za zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží.
Je-li kupující plátcem DPH, je povinen toto uvést již při objednávce zboží.

VII.6.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

VII.7.   Předpokládané termíny dodání (nikoliv garantované):

VII.7.1.       PPL, dodání do 48 hodin od předání dopravci

Uvedená doba je informativní a vychází z předložených lhůt přepravních firem. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zpoždění v doručování zásilky.

VII.8.   Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka objednaného zboží splňovala všechny vyžadované podmínky a výše uvedené náležitosti. K případné pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

VIII.       ZÁNIK SMLOUVY

VIII.1. Odstoupení od smlouvy – kupující-spotřebitel

VIII.1.1.     Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu či e-shopu má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ustanovení § 1837 ObčZ, občanského zákoníku, kdy v této lhůtě musí kupující-spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující-spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď po dohodě s prodávajícím doručí zboží prodávajícímu spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 ObčZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

VIII.1.2.     Prodávající tímto výslovně kupujícímu-spotřebiteli sděluje, že odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1837 ObčZ kupující-spotřebitel nemůže zejména v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

VIII.1.3.      Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. Není-li kupující-spotřebitel schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující-spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 2993 a § 2999 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu-spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Prodávající je povinen na základě vystaveného opravného daňového dokladu vrátit kupujícímu zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Kupující-spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující-spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů.

VIII.1.4.     Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím-spotřebitelem.

VIII.1.5.     Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

VIII.1.6.     Před odesláním zboží na adresu prodávajícího je nutné zaslat emailem na adresu obchod@plotry.cz formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky a způsobu vrácení kupní ceny za zboží s číslem bankovního účtu.

VIII.1.7.     V případě vracení zboží je kupující povinen zaslat zboží jako obchodní balík či doporučenou zásilku, zboží zaslané formou dobírky, nebude převzato! Zásilku doporučujeme pojistit – kupující zodpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu

VIII.1.8.     Kupující-nespotřebitel nemá právo na odstoupení od uzavřené smlouvy dle ust. § 1829 ObčZ. 

VIII.2. Odstoupení od smlouvy - kupující-nespotřebitel

VIII.2.1.     Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 2002 odst. 1 ObčZ. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím-nespotřebitelem, je kupující-nespotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující-nespotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím-nespotřebitelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti kupujícího-nespotřebitele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

VIII.2.2.      Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu-nespotřebiteli ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není skladem v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

VIII.3. Odstoupení od smlouvy všeobecně

VIII.3.1.     Dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí by mohla být válka, živelné pohromy a jiné. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

VIII.3.2.          Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VIII.3.3.          Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII.4. Odstoupení od smlouvy – prodávající

VIII.4.1.     Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, vedle případů uvedených jinde v těchto obchodních podmínkách, v případě, že kupující řádně a včas neuhradí kupní cenu za objednané zboží, nebo zboží není možné z technických důvodů dodat.

VIII.5. Zrušení smlouvy dohodou

VIII.5.1.     Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v těchto obchodních podmínkách ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z ustanovení § 2132 ObčZ.

 1. INSTALACE, MONTÁŽ

X.1.        Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím.

 1. REKLAMACE

XI.1.      Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád, který je součástí obchodních podmínek.

XII.         PŘECHOD NEBEZPEČÍ

XII.1.    Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího-spotřebitele okamžikem převzetí zboží od přepravce. Přechod nebezpečí škody na kupujícího-nespotřebitele přechází okamžikem převzetí zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující-nespotřebitel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 2121 ObčZ.

XIII.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XIII.1.  Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

XIII.2.  Kupující si je plně vědom následujících skutečností: 

XIII.2.1.      Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.

XIII.2.2.      Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujících.
Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

XIII.2.3.      Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám.

XIII.2.4.      Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujících k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

XIII.2.5.      Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

XIII.2.6.      Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám (vyjma osob dopravujících zboží). Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

XIV.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ObčZ.

XIV.2.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XIV.3.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.

XIV.4.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIV.5.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XIV.6.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

XIV.8.    Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů.

XIV.9. Tyto obchodní podmínky platí v takovém rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši kupní ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění objednávky. 
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BHCPRO s.r.o. IČ 2915564, DIČ: CZ29155649, se sídlem Vranická 2356, Praha 9, 19016 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U Hostína 1776, 250 82 Úvaly u Prahy

email: obchod@bhcpro.cz                  

telefon: +420 777 121 494

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (účetnictví, přepravce PPL)
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. (Mailchimp)

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

 1. Věc je vadná nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 ObčZ.
 2. Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat a prověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, případně převzetí zásilky odmítnout.
 3. Shledá-li kupující na dodaném zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vady jiné, než odpovídající obvyklému používání nebo opotřebení, má kupující právo uplatnit reklamaci.
 4. Reklamace musí být uplatněna písemně v záruční lhůtě a to buď e-mailem na obchod@bhcpro.cz anebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu společnosti BHCPRO s.r.o., kde bude uveden výstižný popis vady a zboží, kterého se vada týká.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, musí kupující již při uplatnění reklamace sdělit prodávajícímu, jaké právo chce uplatnit:
  1. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. právo na odstranění vady opravou věci;
  3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. právo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (s výjimkami uvedenými v § 2110 ObčZ).
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Reklamované zboží včetně dokladu o nákupu zašle kupující na vlastní náklady na adresu prodávajícího: BHCPRO s.r.o., U Hostína 1776, Úvaly u Prahy, 250 82 nebo reklamaci může uplatnit osobně v prodejně prodávajícího  BHCPRO s.r.o., U Hostína 1776, 25082 Úvaly u Prahy.
 9. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. V případě vyřízení reklamace dodáním nové věci musí kupující vrátit prodávajícímu věc původně dodanou.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo po uznání reklamace na přiměřenou úhradu nákladů spojených s reklamací (poštovné).
 13. Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající kupujícího upozorní, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.